Microsoft Office 365

Fra NørderiWiki
Version fra 6. dec 2023, 15:45 af Freesoft (diskussion | bidrag) Freesoft (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Erfaringer med Office 365 deles her. Lige nu er der mest om Exchange Online, men hvis du har noget om de andre produkter Office 365 tilbyder er du velkommen til at tilføje!

SMTP relay fx til kopimaskine

Kan bruges til at sende via Office 365, fx fra en kopimaskine til scanner.

Configure a connector to send mail using Microsoft 365 or Office 365 SMTP relay

PowerShell

Forbinde

Connect-ExchangeOnline

Login

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/exchange/connect-to-exchange-online-powershell?view=exchange-ps


Installer: Windows Azure AD Module for Windows PowerShell for at få adgang til alle cmdlets. Kræver: Microsoft Online Services Logonassistent

$UserCredential = Get-Credential
(log på med en office 365 global administrator konto)

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session

Cmdlet references for Office 365 services

Simple opgaver

Mailboks adgang

bruger@ får fuld adgang til mail@

Add-MailboxPermission -Identity mail@domain.dk -User bruger@domain.dk -AccessRights FullAccess -InheritanceType All

Tag AutoMapping fra, hvis der er problemer i Outlook med at selv finde mailboksen, og tilføj den manuelt

-AutoMapping:$false 

Sende som

Add-RecipientPermission mail@domain.dk -AccessRights SendAs -Trustee bruger@domain.dk

Fjerne adgang

Remove-MailboxPermission -Identity mail@domain.dk -User bruger@domain.dk -AccessRights FullAccess -InheritanceType All

Dele kalender

Add-MailboxFolderPermission -Identity “user2@domain.dk:\Kalender” -AccessRights PublishingEditor -User user1@domain.dk

Offentliggøre kalender

Set-MailboxCalendarFolder -Identity mailbox-alias:\calendar -PublishEnabled $true

Få URLer på delt kalender:

Get-MailboxCalendarFolder -Identity mailbox-alias:\calendar

Læs mere om parametrene på kommandoen

Sætte sprog på standard mapper

$users = Get-Mailbox
foreach ($a in $users) {Set-MailboxRegionalConfiguration -Identity $a.name -Language da-dk -TimeZone "Romance Standard Time" -LocalizeDefaultFolderName:$true}

Nu kommer den første gangs "popup" i OWA heller ikke mere.


Vis Ekstern afsender label

Set-ExternalInOutlook -Enabled $true

Native external sender callouts on email in Outlook

Convert AD connect synced user to shared mailbox

From: https://serverfault.com/questions/865495/convert-ad-connect-synced-user-to-shared-mailbox

 • Deleted user from local AD
 • Forced sync with AD connect
 • Go to Office admin panel > deleted users
 • Recover the user. I now see it as "cloud" account.
 • Remove the ImmutableID after user is recovered: Set-MSOLUser -UserPrincipalName user@domain.com -ImmutableID "$null"
 • When user is recovered, use "convert to shared mailbox".
 • Remove licenses from user.

It now is a shared mailbox, not using licensed, and not synced from local AD. Just what we wanted.

How to disconnect a mailbox & re-assign it to new user in a Hybrid Scenario

Convert synced user to Cloud user

Use this when only a part of the users needs to be converted. For stopping using AD Connect, turn it off: Set-MsolDirDyncEnabled -EnableDirSync $false

 • Move user to non-synced OU or delete from AD.
 • Run sync twice
 • Restore user with Restore-MsolUser (will keep current password)
 • Remove the ImmutableID: Set-MSOLUser -UserPrincipalName user@domain.com -ImmutableID "$null"

Outlook will give some login errors during this, but give it some time and it should work again.

Tilføje ekstra domæne på alle brugere

Da der ikke findes email address policy i Office 365 skal ekstra domæner manuelt tilføjes.

$users = Get-Mailbox
foreach ($a in $users) {$a.emailaddresses.Add("$($a.alias)@domain.dk")}
$users | %{Set-Mailbox $_.Identity -EmailAddresses $_.EmailAddresses}

Det samme kan gøres på distribution groups med Get-DistributionGroup og Set-DistributionGroup

Tilføje forskellige aliaser på brugere bulk

CSV fil:

PrimarySmtpAddress,ProxyAddresses
user@domain.dk,us@domain.dk;UserName@domain2.dk
import-csv fil.csv | %{
$PrimarySmtpAddress = $_.PrimarySmtpAddress
$proxy = $_.ProxyAddresses -split ';'
Set-Mailbox -Identity $PrimarySmtpAddress -EmailAddresses @{add= $proxy}
Write-Host $proxy "added to" $_.PrimarySmtpAddress 
}

Se længere nede hvordan det samme gøres i AD for brug i DirSync.

Finde slettede mails

Finde slettede mails, også dem der ikke kan genskabes fra Slettet post i Outlook/OWA.

Husk at gøre administratoren medlem af Discovery Management.

Tjek security and compliance

På afsender:

Search-Mailbox user@domæne.dk -SearchDumpsterOnly -SearchQuery "From:*@slettedemaildomæne.dk" -TargetMailbox "Discovery Search Mailbox" -TargetFolder Inbox -LogLevel Full
Search-Mailbox "Discovery Search Mailbox" -SearchQuery "From:@slettedemaildomæne.dk" -TargetMailbox user@domæne.dk -TargetFolder inbox

På emne:

Search-Mailbox user@domæne.dk -SearchDumpsterOnly -SearchQuery "subject:Emne" -TargetMailbox "Discovery Search Mailbox" -TargetFolder Inbox -LogLevel Full
Search-Mailbox "Discovery Search Mailbox" -SearchQuery "subject:Emne" -TargetMailbox user@domæne.dk -TargetFolder GenskabteMails

Slette gamle mails på dato i bestemt mappe

!! Kører kun på 10 emails ad gangen !!

Forbind til Security & Compliance Center https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/exchange/connect-to-scc-powershell?view=exchange-ps

Find folder ID:

Opret via GUI og kør så:

New-ComplianceSearchAction -SearchName Navn -purge -purgetype SoftDelete

https://office365itpros.com/2018/12/10/reporting-the-managed-folder-assistant/

Distribution Groups bulk

Lave flere Distribution Groups:

$arr = "dist1","dist2","dist3"
foreach ($item in $arr){New-DistributionGroup -Name "$item" -PrimarySmtpAddress "$item@domain.dk"}
foreach ($item in $arr){Set-DistributionGroup "$item" -RequireSenderAuthenticationEnabled $False}
foreach ($item in $arr){Add-DistributionGroupMember -Identity $item –Member user1@domain.dk –BypassSecurityGroupManagerCheck}

Mailbox kvota / Shared / Licens

Sæt mailbox kvota

Her kun på delte mailbokse

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -filter {RecipientTypeDetails -eq "SharedMailbox" -or RecipientTypeDetails -eq "RoomMailbox"} | Set-Mailbox -ProhibitSendReceiveQuota 10GB -ProhibitSendQuota 9.75GB -IssueWarningQuota 9.5GB

Mailbox storage limits

Ændre bruger mailboks til delt mailboks

Set-Mailbox user@domain.dk -Type Shared

Fjerne licens

$mbx = "user@domain.dk"
$MSOLSKU = (Get-MSOLUser -UserPrincipalName $mbx).Licenses[0].AccountSkuId
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $mbx -RemoveLicenses $MSOLSKU

Office 365: Convert User Mailbox to Shared Mailbox

Omdøbe brugere

Har en bruger i AD fået nyt brugernavn, og dermed skal have nyt brugernavn i Office 365 også, skal der køres denne Powershell:

Set-MsolUserPrincipalName -newuserprincipalname nyt-brugernavn@domain.dk -userprincipalname gammel-brugernavn@domain.dk

Lave mapper på bruger konto

https://gallery.technet.microsoft.com/office/Create-folders-in-users-4630c241#content

.\Create-MailboxFolder.ps1 -Credentials (Get-Credential) -Mailbox "c:\temp\mailboxes.txt" -RequiredFolders "Undermappe til roden" -ParentFolder "WellKnownFolderName.MsgFolderRoot" -EwsUrl 'https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx' -Impersonate

Outlook regler på bruger konto

https://www.slipstick.com/office-365/create-rules-powershell/

Get-InboxRule -Mailbox <mailbox>
Get-InboxRule -Mailbox <mailbox> -Identity <RuleIdentity>| FL

Password

Microsoft Online Services Module for Windows PowerShell

Fjerne password udløb for alle brugere

Get-MSOLUser | Set-MsolUser -PasswordNeverExpires $true

Ændre password for en bruger

Set-MsolUserPassword -userPrincipalName bruger@domain.dk -NewPassword "P@ssw0rd" -ForceChangePassword $false

Ændre password for flere brugere bulk

Import-Csv c:\Brugere.csv|%{Set-MsolUserPassword -userPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword P@ssw0rd -ForceChangePassword $false}

CSV:

UserPrincipalName
bruger@domain.dk

Warn users when an email arrives from a sender with the same display name as someone in your organisation

https://gcits.com/knowledge-base/warn-users-external-email-arrives-display-name-someone-organisation/

Delt Ferie kalender

Opret room mailbox

Set-MailboxFolderPermission -Identity “Feriekalender@domain.dk:\Calendar” -AccessRights PublishingEditor -User Alle
Set-CalendarProcessing -Identity Feriekalender@domain.dk -AllowConflicts $True

Genskabe mailboks

Delete or restore user mailboxes in Exchange Online

OME / RMS sikker mail

Slettes

Install-Module -Name AADRM
Connect-AadrmService
Enable-Aadrm
$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session
Test-IRMConfiguration -sender securityadmin@contoso.com

DirSync / Azure AD Connect

Prepare for directory synchronization to Microsoft 365

For at synkronisere brugere fra lokal AD til Office 365 / Azure kan man installere DirSync, og nu kan man også synkronisere password med Office 365. Dette krævede AD FS opsat før.

For at DirSync kan finde brugere i det lokale AD der skal synkroniseres og matches med dem der evt. allerede er oprettet i skyen, skal brugerne have (e-)mail attributten sat og UPN skal også passe med et domæne der er aktivt i Office 365. Højre klik på brugeren i Active Directory Users and Computers og sæt e-mail adressen. Den skal passe med brugerens primære SMTP adresse i Office 365. Fx test brugere med et UPN der passer med et domæne i Office 365 bliver oprettet.

Powershell til at tilføje UPN som e-mail:

Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=OU2,OU=OU1,DC=Domain,DC=local" | Foreach-Object{
  Set-ADUser -Identity $_ -Email "$($_.userPrincipalName)"}

#Sæt standard mail også 
$smtp = "SMTP:$($_.userPrincipalName)"
  Set-ADUser -Identity $_ -Add @{proxyAddresses = $smtp}

Alias - ProxyAddresses

Hvis man har flere domæner som brugerne skal have adresser under styres dette nu også af det lokale AD.

Her er et Powershell der kan tilføje ekstra domæner til brugere. Det vigtige er her om der står smtp: eller SMTP: foran, da SMTP: bliver standard SMTP adressen for brugeren. (Exchange logik)

Get-ADUser -Filter * -SearchBase 'ou=users,dc=domain,dc=dk' -Properties proxyaddresses |

Foreach {
$upn = $_.UserPrincipalName
$upn_split = $upn.split("@")

Set-ADUser -identity $_ -Add @{'ProxyAddresses'=@(("smtp:{0}@{1}"-f $upn_split[0], 'domain2.dk'),("SMTP:{0}@{1}" -f $upn_split[0], 'domain.dk'))} } 

Importere forskellige proxyAddresses fra CSV

file.csv:

SAM,Proxy
SAM.account,user@domain.dk;ur@domain2.dk;username@domain.dk
Import-CSV file.csv | ForEach {
$Proxys = $_.Proxy -split ';'
$SAM = $_.SAM

$Proxys | foreach {
  $smtp = "smtp:$_"

  Get-ADUser $SAM | Set-ADUser -Add @{proxyAddresses = $smtp}
  
  Write-Host "$smtp added to proxy for $SAM"
}}

Yderlig forklaring: How to use SMTP matching to match on-premises user accounts to Office 365 user accounts for directory synchronization

Hvis der er problemer med sync bliver der sendt en status mail til den tekniske kontakt person.

Alt ang. mail og passwords på brugere styres nu i det lokale AD.

Ved AD Connect:
Hvis ny bruger skal overtage ProxyAddresses skal den originale bruger slettes/flyttes til OU der ikke synkroniseres.

Fejlfinding / Vigtig info

Sync styres af ImmutableId (Base64 af AD objectGUID) - ImmutableId kan ikke ændres på synkroniserede brugere når DirSync er slået til.

Individual Active Directory Domain Services objects don't sync to Windows Azure AD in Office 365 - Resolution 7: Update user SMTP addresses by using on-premises Active Directory attributes

Flytte DirSync til nyt AD

I korte træk:

 • Stop DirSync
 • Slet eller ændre ImmutableId
 • Start DirSync på nyt AD

Moving Dirsync Between Active Directory Forests

Migrating Azure AD connect to new Active directory domain

Office 365: Migrating DirSync to new AD domainOffice Apps Deployment

Hent Office Deployment Tool

Lav config XML

Overview of shared computer activation for Microsoft 365 Apps

Overview of update channels for Microsoft 365 Apps

Deploy Microsoft 365 Apps by using Remote Desktop Services

Update history for Microsoft 365 Apps (listed by date)

XML fil:

<Configuration>
 <Add OfficeClientEdition="32" Channel="Broad" ForceUpgrade="TRUE">
  <Product ID="O365ProPlusRetail" PIDKEY="">
   <Language ID="da-dk" />
   <ExcludeApp ID="OneNote" />
   <ExcludeApp ID="Lync" />
   <ExcludeApp ID="Groove" />
   <ExcludeApp ID="OneDrive" />
  </Product>
 </Add>
 <Property Name="FORCEAPPSHUTDOWN" Value="TRUE" />
 <Property Name="SharedComputerLicensing" Value="1" />
 <Updates Enabled="TRUE" />
 <RemoveMSI All="TRUE" />
 <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>
C:\ODT>setup.exe /configure download.xml

Begrænsninger / Kendte problemer

Email that you send on behalf of someone is not saved in their Sent Items folder

Max 500 modtagere
For at omgå dette, put så mange brugere og eksterne kontakter som muligt i distributions grupper. Da man ellers er udelukket for at sende mail i 24 timer!

OneDrive fejl kode

0x8004de40 https://learn.microsoft.com/nb-no/sharepoint/troubleshoot/sync/error-0x8004de40-in-onedrive

Unlink Account i OneDrive app og start App og login, så køre det igen.

Manuel migrering mellem Office 365 planer

Muligvis ikke nødvendigt mere, da Microsoft har åbnet for at skifte mellem flere forskellige planer nu.

Har du allerede en konto på Microsoft Business Productivity Online Standard Suite og vil flytte den over til Office 365, fx hvis du har flere kunder under samme konto. Denne guide tager udgangspunkt i et domæne på GratisDNS's DNS servere, men mon ikke andre udbyder tilbyder det samme.

 • Opret Office 365 konto.
 • Tilføj brugere, med onmicrosoft.com domæne.
 • Tilføj domænet, og opsæt DNS så det er klar til at blive godkendt. Man kan ikke godkende da domænet er i brug under BPOS.
 • Backup data til PST eller med fx http://www.migrationwiz.com.
 • Opsæt mailforward (GratisDNS, MXhotel, Roller Network) til brugerne på onmicrosoft.com domænet. Så ny mail kommer ind på den nye konto. Der kan lige gå 5-10 min før Mailforward serveren acceptere mails.
 • Slet andre MX records, så kun mailforward er tilbage.
 • Nu kan Outlook sættes op til onmicrosoft.com kontoen. Og nye mails modtages og sendes der. Afsender vil være onmicrosoft.com, men denne virker også senere, så kun kosmetisk indtil systemet køre 100% på Office 365.
 • Slet alt der har med domænet (brugere, alias, grupper) at gøre på BPOS.


Tag en sidste backup:

 • Ændre brugerne at bruge til BPOS adressen.
 • Slet domænet fra BPOS.
 • Hvis du bruger migrationwiz prem kør en migration igen.
 • Slet brugerene også, så bliver det slettet i den automatiske (af Microsoft) overførte Office 365 konto.


 • Kontakt support, bed dem slette domænet i Forefront.
 • Vent op til 24 timer, før du kan godkende domænet i Office 365. Det går nogle gange hurtigere, bed evt. supporten kontakte dig når det er klar.
 • Når domænet er godkendt ved Office 365, så skift brugerne til login med domænet. Nu burde vi kun at mangle og ændre MX record til Office 365, men for at sikker på alt virker:
 • Tjek at det rigtige domæne er i Forefront https://sts.messaging.microsoft.com (login via portal) ellers kan det være problemer med 550 5.4.1 Relay Access Denied, hvis det rigtige domæne ikke står i listen der, kør disse i PowerShell:
Set-AcceptedDomain domæne.dk -OutboundOnly $true
Set-AcceptedDomain domæne.dk -OutboundOnly $false
 • Vent en ½-1-1½ times tid hvis det stadig fejler, kontakt support. (Tjek med et tool http://freesbee.wheel.dk/mailtest.html at modtagelse virker)
 • Ændre MX til Office 365.
 • Du er færdig :-)