PowerShell

Fra NørderiWiki
Version fra 18. apr 2018, 17:09 af Freesoft (diskussion | bidrag) Freesoft (diskussion | bidrag) (Active Directory)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Velkommen til PowerHell.dk - Min wiki side om PowerShell.

PowerShell er Microsoft's mere eller mindre efter ligning af UNIX's stærke kommandoer. PowerShell er bygget ind i det fleste server programmer fra MS idag, og kan der med administreres med PowerShell.

Diverse

MessageBox:

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(“System.Windows.Forms”)
[Windows.Forms.MessageBox]::Show("Tekst.", "Overskrift!", [Windows.Forms.MessageBoxButtons]::OK, [Windows.Forms.MessageBoxIcon]::Information)


Disk plads

$Cdrev = Get-WmiObject Win32_logicaldisk | where {$_.DeviceId -eq "C:" }

$FreeSpace = $Cdrev.FreeSpace
$FreeSpaceMB = $FreeSpace/1000000
$FreeSpaceText = "{0:N2}" -f $FreeSpaceMB

$1GB = 1070000000

$credentials = new-object Management.Automation.PSCredential “user”, (“pass” | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force)

$recipients = "user1@domain.dk","user2@domain.dk"

if($Cdrev.FreeSpace -lt $1GB)
{
Send-MailMessage -SmtpServer smtpServer -Credential $credentials -To $recipients -From DiskAlerts@domain.dk -Subject "Disk C - under 1 GB!" -Body "C-drev er under 1GB paa SQL serveren - Ledigplads: $FreeSpaceText MB" -Priority High
}

Cognitive OCR API

Finde bestemt tekst element i et billede

Demo her: https://westcentralus.dev.cognitive.microsoft.com/docs/services/56f91f2d778daf23d8ec6739/operations/56f91f2e778daf14a499e1fc

$url = "Billede URL" #Billede URL
$output = "C:\ps\Billede.png"

Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile $output #Henter billedet

#Udlæser tiden fra billedet via Cognitive OCR API
$APIURL = "https://westcentralus.api.cognitive.microsoft.com/vision/v1.0/ocr"
$APIKEY = "KEY" #https://azure.microsoft.com/da-dk/try/cognitive-services/

$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", $APIKEY)
$imgurl = @{url=$url}
$json = $imgurl | ConvertTo-Json
$response = Invoke-RestMethod $APIURL -Method POST -Body $json -ContentType 'application/json' -Headers $headers
$jsonresponse = $response | ConvertTo-Json -Depth 6

$boundingBoxes = ($jsonresponse | ConvertFrom-json) | select -Expand regions | select -Expand lines | select -Expand words
$time = $boundingBoxes.text #Dette skulle være hvor teksten er gemt i billedet

Active Directory

import-module ActiveDirectory

$OU_Name = 'IT'
$StartPassword = '123456Pw'

New-ADOrganizationalUnit -Name $OU_Name -Path "OU=Users,DC=domain,DC=local"
New-ADGroup -Name "$OU_Name-Users" -Path "OU=$OU_Name,OU=Users,DC=domain,DC=local" -groupScope global
New-ADOrganizationalUnit -Name Users -Path "OU=$OU_Name,OU=Users,DC=domain,DC=local"

import-csv .\"$OU_Name-Brugere.csv" | %{
new-aduser -Name $_.DisplayName -DisplayName $_.DisplayName -GivenName $_.GivenName -SamAccountName $_.SamAccountName -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -Surname $_.Surname -Path "OU=Users,OU=$OU_Name,OU=Users,DC=domain,DC=local" -CannotChangePassword $false -ChangePasswordAtLogon $false -ProfilePath "\\server\profiles\$($_.SamAccountName)" -HomeDrive 'Z' -HomeDirectory "\\server\user-homes\$($_.SamAccountName)";
Set-ADAccountPassword -identity $_.SamAccountName -NewPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText $StartPassword -Force) -Reset;
Enable-ADAccount -identity $_.SamAccountName
Add-ADGroupMember -Identity "$OU_Name-Users" -Member $_.SamAccountName
}

CSV fil:

SamAccountName,UserPrincipalName,GivenName,Surname,DisplayName


Eksportere medlemmer af grupper fra en OU:

# Henter grupper fra Groups, henter medlemmer af dem, eksportere til csv filer, og sender e-mail
import-module ActiveDirectory

$Groups = Get-ADGroup -Properties * -Filter * -SearchBase "OU=Groups,DC=domain,DC=local" 
$files = @()

Foreach($G In $Groups)
{
	$G_Name = $G.Name
	
	$alist = "Name`tUserPrincipalName`tAccountName`tDescription`tLastLogonTimestamp`tCompany`twhenCreated`tAcctEnabled`n"
	$userlist = Get-ADGroupMember $G_Name | Get-ADUser -properties * | Select-Object -Property Name,UserPrincipalName,SamAccountName,Description,lastLogonTimestamp,Company,whenCreated,Enabled
	$userlist | ForEach-Object {
	$arec = $_.Name,$_.UserPrincipalName,$_.SamAccountName,$_.Description,[datetime]::FromFileTime($_.lastLogonTimestamp).ToString('HH:mm d MMMM yyyy'),$_.Company,$_.whenCreated,$_.Enabled
	$aline = ($arec -join "`t") + "`t" + "`n"
	$alist += $aline
	}
	$alist | Out-File C:\temp\$G_Name.csv
	$files = $files + "C:\temp\$G_Name.csv"
}

$credentials = new-object Management.Automation.PSCredential “user”, (“pass” | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force)

Send-MailMessage -SmtpServer smtpserver -Credential $credentials -To "modtager" -From "afsender" -Subject "Bruger oversigt - $date" -Body "Hermed bruger lister fra serveren." -Attachments $files

Liste password udløb ud fra AD gruppe kun brugere sorteret:

Get-ADGroupMember -identity "AD-Users" -recursive | Where objectClass -eq "user" | get-aduser -properties passwordlastset | Sort-Object -Property passwordlastset | ft Name, passwordlastset


Sætte password for flere brugere

Og sætte password til aldrig at udløbe.

$adusers = Get-ADUser -Filter {sAMAccountName -like "*company"}
$StartPassword = "P@ssword"
foreach ($item in $adusers) {Set-ADAccountPassword -identity $item -NewPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText $StartPassword -Force) -Reset;}
foreach ($item in $adusers) {Set-ADUser -Identity $item -PasswordNeverExpires $true}

Exchange

List brugere efter hvor meget data de bruger:

Get-MailboxStatistics | where {$_.ObjectClass –eq “Mailbox”} | Sort-Object TotalItemSize –Descending | ft DisplayName,@{expression={$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}},TotalItemSize,ItemCount

IIS

http://learn.iis.net/page.aspx/447/managing-iis-with-the-iis-70-powershell-snap-in/

New-WebVirtualDirectory http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee790582.aspx

IIS:\>New-WebVirtualDirectory -Site "Default Web Site" -Name ContosoVDir -PhysicalPath c:\inetpub\contoso

New-Website http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee790605.aspx

IIS:\>New-WebSite -Name TestSite -Port 80 -HostHeader TestSite -PhysicalPath "$env:systemdrive\inetpub\testsite"

Fundet på sexchange:

$objIIS = new-object System.DirectoryServices.DirectoryEntry("IIS://localhost/W3SVC/1/Root")
$children = $objIIS.psbase.children
$vDir = $children.add("NewFolder",$objIIS.psbase.SchemaClassName)
$vDir.psbase.CommitChanges()
$vDir.Path = "C:\Documents and Settings\blah\Desktop\new"
$vDir.defaultdoc = "Default.htm"
$vDir.psbase.CommitChanges()

Indstillinger

Sæt standard printer:

$Printer = Get-WmiObject win32_printer | where {$_.name -match "HP-Printer"}
$Printer.SetDefaultPrinter()function FuncCheckService{
  param($ServiceName)
  $arrService = Get-Service -Name $ServiceName
  if ($arrService.Status -ne "Running"){
    Start-Service $ServiceName
    FuncMail -To "to-email@domain.com" -From "from-mail@domain.com" -Subject "Servername : ($ServiceName) service started." -Body "Service $ServiceName started" -smtpServer "relay.mailserver.com"
  }
}
 
function FuncMail {
  #param($strTo, $strFrom, $strSubject, $strBody, $smtpServer)
  param($To, $From, $Subject, $Body, $smtpServer)
  $msg = new-object Net.Mail.MailMessage
  $smtp = new-object Net.Mail.SmtpClient($smtpServer)
  $msg.From = $From
  $msg.To.Add($To)
  $msg.Subject = $Subject
  $msg.IsBodyHtml = 1
  $msg.Body = $Body
  $smtp.Send($msg)
}
 
FuncCheckService -ServiceName "VMware VirtualCenter Server"

Fra: http://www.amikkelsen.com/?p=472

Tilpasset til at tjekke flere services, her Microsoft Dynamics Nav services:

$NavServices = Get-Service | Where-Object {$_.name -like "MicrosoftDynamicsNavServer*"}

function FuncCheckService{
  param($ServiceName)
  $arrService = Get-Service -Name $ServiceName
  if ($arrService.Status -ne "Running"){
		Write-Host $_.Name "kører ikke, starter den..."
		Start-Service $ServiceName
		Write-Host $_.Name "startet."
  } else {
		Write-Host "..." $_.Name "kører som den skal.`n"
	}
}

$NavServices | ForEach-Object {
	Write-Host "Tjekker om" $_.Name "kører..."
	FuncCheckService -ServiceName $_.Name
}
$NavServicesNotRunning = Get-WmiObject Win32_Service | where{$_.Name -like 'MicrosoftDynamicsNavServer*' -and $_.StartMode -eq "Auto" -and $_.State -ne "Running"} | Select-Object Name
$NavServicesNotRunning | ForEach-Object {Start-Service $_.Name}

Sende mail med SMTP auth

$credentials = new-object Management.Automation.PSCredential “user”, (“pass” | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force)
Send-MailMessage -SmtpServer server -Credential $credentials -To modtager@domain.dk -From fra@domain.dk -Subject "Emne" -Body "Tekst" -Attachments $files

Tips

http://myitforum.com/cs2/blogs/rcrumbaker/archive/2006/05/10/20079.aspx

ADSI Scripting with Windows PowerShell

http://larsjoergensen.net/tag/powershell

Links

http://www.psug.dk/